Nhóm là để các ls tư vấn cho các bạn.tháo gỡ các khó khăn. Vì vậy các bạn nên đăng n…

Nhóm là để các ls tư vấn cho các bạn.tháo gỡ các khó khăn. Vì vậy các bạn nên đăng nhưng nội dung cần thiết để tăng tính chuyên nghiệp của nhóm..
Thân!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *