Một thông điệp có ích với nhiều người trong bối cảnh XH có nhiều bất ổn về đạo đức.N…

Một thông điệp có ích với nhiều người trong bối cảnh XH có nhiều bất ổn về đạo đức.

NỘI DUNG VÀ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC,
NHỮNG LƯU Ý KHI LẬP DI CHÚC
(Bài viết phục vụ chuyên mục “MỖI TUẦN MỘT VẤN ĐỀ”)

Tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến các quy định của Bộ luật dân sự về việc “THỪA KẾ THEO DI CHÚC”. Tuần này, chúng tôi tiếp tục đề cập đến chế định này với quy định cụ thể về nội dung của di chúc, hiệu lực của di chúc và một số điểm cần lưu ý khi lập di chúc. Nói cách khác, nội dung bài viết của tuần này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi sau…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *