Xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về đất đai

Xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về đất đai

Khi phát hiện hành vi vi phạm của cán bộ, công chức thì người phát hiện có thể khiếu nại hoặc tố cáo theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *