Xin tư vấn giúp:

Xin tư vấn giúp:

Hiện tại mình đang trong giai đoạn thử việc 2 tháng với 1 công ty, hưởng mức lương 85% của mức lương tổng nhưng vì vấn đề dịch bệnh nên công ty cho tất cả nhân viên nghỉ hưởng lương (75% của lương căn bản). Mọi người tư vấn giúp là trong giai đoạn này, mình sẽ được hưởng 75% của mức lương căn bản thử việc (mức 85%) hay là 75% của mức 100% lương căn bản.

Xin cảm ơn!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *