Xin mọi người giúp đỡ lúc trước em Đi làm ông chủ mở tiệm và cho e đứng doanh Nghiệ…

Xin mọi người giúp đỡ lúc trước em Đi làm ông chủ mở tiệm và cho e đứng doanh Nghiệp giờ e đã nghe việc mà e còn đứng tên doanh nghiệp em sợ nếu Sao này doanh nghiệp có vi phạm gì thì bắt e chịu giờ thì e nên làm gì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *