Xin các luật gia tư vấn ạ!

Cơ quan lưu trữ hồ sơ về đất đai đã có 02 văn bản xác định: “không phải đất công ích”, “không có hồ sơ hoán đổi đất năm 2004” và thực tế cả 03 cấp tòa (huyện, tỉnh, cấp cao) đều thừa nhận là tôi sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Tuy nhiên cả 03 cấp Tòa lại cho rằng đó là “đất công ích của UBND xã ” và UBND xã đã hoán đổi đất năm 2004 cho bà Thu” nên cấp sổ đỏ cho bà Thu là đúng”.

Tôi yêu cầu cấp sổ nhưng không dược. Ngược lại lại cấp sổ cho bà Thu.

Xin các Luât gia đọc và so sánh 02 văn bản (tôi đã nộp trong quá trình tố tụng và cả Giám dốc thẩm) với trả lời của Tòa án Cấp cao và tư vấn ạ!

Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *