VẪN LÀM ĐƯỢC SỔ ĐỎ KHI KHÔNG CÓ CHỮ KÝ CỦA CHỦ THỬA ĐẤT BÊN CẠNH, NẾU KHÔNG CÓ TRANH CHẤP

VẪN LÀM ĐƯỢC SỔ ĐỎ KHI KHÔNG CÓ CHỮ KÝ CỦA CHỦ THỬA ĐẤT BÊN CẠNH, NẾU KHÔNG CÓ TRANH CHẤP

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trước đây theo quy định của điểm 2.4 khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì khi xác lập ranh giới thửa đất phải có chữ ký giáp ranh của các ngày bên cạnh. Tuy nhiên, việc quy định phải có chữ ký giáp ranh như vậy sẽ gây khó khăn cho việc xin cấp giấy chứng nhận của bên làm giấy chứng nhận. Do đó, tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có sửa đổi quy định này như sau:

“Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập. 

Không sang tên “sổ đỏ” có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. 
Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *