Từ 5/12, sổ đỏ ghi đầy đủ tên các thành viên trong gia đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *