Từ 24/2/2020, Thừa phát lại không được kiêm nhiệm các chức danh khác

Từ 24/2/2020, Thừa phát lại không được kiêm nhiệm các chức danh khác

quy định mới về Thừa phát lại rất đáng chú ý, có anh/ chị / em nào đang làm hoặc dự định theo Thừa phát lại không?

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được ban hành ngày 08/01/2020.

Theo đó, bên cạnh những việc mà Thừa phát lại không được làm đã được quy định trước đó tại Nghị định 61/2009/NĐ-CP thì Nghị định mới này đã bổ sung thêm quy định Thừa phát lại không được kiêm nhiệm các…

More

Từ 24/2/2020, Thừa phát lại không được kiêm nhiệm các chức danh khác

Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại được ban hành ngày 08/01/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *