Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ có ngành nghề tăng trưởng và ngành nghề suy thoái…

Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ có ngành nghề tăng trưởng và ngành nghề suy thoái.
Vậy trong tình hình dịch Covid-19 này, lĩnh vực (dịch vụ) pháp luật tăng trưởng hay suy thoái?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu