Thủ tướng chỉ đạo phải chiếu theo pháp luật xử lý nghiêm ca nhiễm 17 vì khai báo gia…

Thủ tướng chỉ đạo phải chiếu theo pháp luật xử lý nghiêm ca nhiễm 17 vì khai báo gian dối để làm gương!
Vậy còn ca 21 thì sao?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu