Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2010 thì viên chức có quyền:

Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Và theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, bạn chỉ có thể tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn với tư cách là thành viên góp vốn. Tuy nhiên, không được tham gia quản lý, điều hành công ty.

Nhưng theo khoản 1 điều 56 luật doanh nghiệp 2014 về hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì: Hội đồng thành viên gồm TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Như vậy, thì thành viên góp vốn cũng nằm trong hội đồng thành viên và có quyền quyết định công việc trong công ty hay là như thế nào ạ??? Có thể giải thích rõ hộ e một chút vs ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *