Sắp tới, Thư ký Tòa án không còn phải kê khai tài sản, thu nhập

Sắp tới, Thư ký Tòa án không còn phải kê khai tài sản, thu nhập

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến.

#Lawnet

https://thukyluat.vn/news/phan-tich-chinh-sach/sap-toi-thu-ky-toa-an-khong-con-phai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-71674.html

Sắp tới, Thư ký Tòa án không còn phải kê khai tài sản, thu nhập

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *