Những ưu tiên trong chính sách hình sự cho ngườI có nơi cư trú rõ ràng

(bài viết phục vụ chuyên mục “Mỗi tuần một vấn đề”- số 9)
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015(sau đây gọi là Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017).
Theo đó, trong một số trường hợp nhất định thì người phạm tội có nơi cư trú rõ ràng sẽ được “ưu tiên” hơn người không có nơi cư trú rõ ràng. Cụ thể, “có nơi cư trú rõ ràng” là điều kiện cần để áp dụng hình phạt hoặc chính sách có lợi cho người phạm tội trong những trường hợp sau đây:
Thứ nhất. Áp dụng cải tạo không giam giữ thay cho hình phạt tù
“ Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội (Điều 36)…
Thứ 2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.
Thứ ba, “ Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:… “có nơi cư trú rõ ràng”
“ Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:…
d) Có nơi cư trú rõ ràng (Điều 106).”
Như vậy, người phạm tội mà có nơi cư trú rõ ràng sẽ là điểm lợi thế khi Tòa án xem xét áp dụng các chế tài hình sự “có lợi”.
Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả, thành công!
Trân trọng!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *