Nhờ ls tư vấn

Nhờ ls tư vấn
Đất e có giấy 1996, 1000m, 2013 chú đất kê bên về cắm ranh đất rồi đo làm giấy,(700m), lúc về cấm có mình ba ở nhà, lại bà con nên ba e có ký giáp ranh, ba nói mày cấm đâu cấm, đất tao giấy sao đất vậy. Lúc đó ba e k có hiểu biết gì về đất hết. Nay e đo lại thì còn có 700m thôi. Vậy e phải làm sao.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *