Nhờ ad và luật sư cùng toàn thể mọi người

Nhờ ad và luật sư cùng toàn thể mọi người
Em muôn hỏi nhà e ráp danh nhưng chưa ký ráp danh mà sao hàng xóm nhà e vẫn làm được sổ đỏ
Làm sổ đỏ lấn sang đất nhà e thì cách giải quyết như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *