Nhiều người gọi ĐT và nhắn tin chửi tôi bày vẽ cho thiên hạ giựt nợ…Giúp người ngh…

Nhiều người gọi ĐT và nhắn tin chửi tôi bày vẽ cho thiên hạ giựt nợ…Giúp người nghèo là hợp đạo lý vì người giàu chả cần giúp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *