Nhà nước cộng nhận đất ở cho cá nhân bằng tuổi thọ của người đó…Câu hỏi chẳng ai t…

Nhà nước cộng nhận đất ở cho cá nhân bằng tuổi thọ của người đó…Câu hỏi chẳng ai trả lời chính xác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *