mong mọi tư vấn giúp

mong mọi tư vấn giúp

Cty mẹ là cty TNHH MTV. có chi nhánh là Ban QLDA chuyên ngành, ký hợp đồng QLDA với Công ty A (cty A là cty CP có vốn góp từ cty mẹ là 75%). Như vây cty A có phải công bố thông tin về Hợp đồng ủy thác với Ban QLDA ko? Xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *