Mọi người ơii cho em hỏi!… Sổ này nhà em!!. Là sổ cá nhân hay sổ gia đình ak… Vì…

Mọi người ơii cho em hỏi!… Sổ này nhà em!!. Là sổ cá nhân hay sổ gia đình ak… Vì bố mẹ em tuổi đã cao!!. Muốn cho tặng 5 anh em nhà em Mỗi người một ít đất!!!… Nếu bố mẹ em bây giờ làm thủ tục cho tặng Thì có cần… Phải có chữ ký của 5 anh em không ak… (Vì có 1 thành viên trong hộ gia đình ko muốn lên huyện ký tên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *