Mọi người cho em hỏi năm 1996 bán em có chuyển nhượng đất định cư bằng giấy viết tay…

Mọi người cho em hỏi năm 1996 bán em có chuyển nhượng đất định cư bằng giấy viết tay . Chỉ có ba mẹ em kí tên. Còn các con không kí . Và không có đóng mọc đỏ của cơ quan thẩm quyền đến nay vẫn chưa tánh thửa. Đến nay bên mua viết giả mạo giấy tờ chuyển nhượng đất. Và giả chữ ký của ba em. Giờ em kiện họ như thế nào cho đúng ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *