Mình là nguyên đơn người đứng ra kiện, mình đứng ra ghi bảng tự khai dùm những người…

Mình là nguyên đơn người đứng ra kiện, mình đứng ra ghi bảng tự khai dùm những người có liên quan đứng về phía mình có được không? (Tất nhiên là chỉ ghi dùm rồi cho họ đọc lại, họ đồng ý mới ký tên và ghi rỏ họ và tên).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *