Không biết ở chổ khác như thế nào? Hầu như ngày cũng có người nhờ viết đơn ly hôn……

Không biết ở chổ khác như thế nào? Hầu như ngày cũng có người nhờ viết đơn ly hôn…Chắc do tác động,biến đổi khí hậu & môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *