HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN VÀ GIẤY ỦY QUYỀN KHI THAM GIA TỐ TỤNG

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN VÀ GIẤY ỦY QUYỀN KHI THAM GIA TỐ TỤNG

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN VÀ GIẤY ỦY QUYỀN KHI THAM GIA TỐ TỤNG

Hợp đồng ủy quyền và Giấy ủy quyền cũng là một chủ đề gây tranh cãi trong quá trình thực hiện hành vi ủy quyền.

Bộ luật dân sự quy định hành vi ủy quyền là hợp đồng nên ủy quyền thuộc về các hình thức của giao dịch dân sự. Theo quy định của Bộ…

More


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *