Hiện tại tôi rất cần sự giúp đở của quí vị luật sư,,

Có miệng mà nói chẵng nên lời,,
Muốn kêu trời sợ ông ở cao quá không nghe,,,
Muốn kêu đất sợ e không thấu,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *