E được đi học đối tượng Đảng. Nhưng chồng e bị đi trại thì điều tra lý lịch e còn đư…

E được đi học đối tượng Đảng. Nhưng chồng e bị đi trại thì điều tra lý lịch e còn được vào Đảng k ạk.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *