E có trường hợp như sau: Năm 2012,bà A có bán một phần thửa đất trong giấy chứng nhậ…

E có trường hợp như sau: Năm 2012,bà A có bán một phần thửa đất trong giấy chứng nhận của mik cho ông H. Vào thời điểm bán do k đủ điều kiện tách thửa nên bà A sang tên toàn bộ diện tích cho ông H đứng tên. Sau đó năm 2013, bà A bán phần đất còn lại bằng giấy tay cho gd e mà lúc trc k đủ tách ra nên cho ông H đứng tên luôn và có sự làm chứng của ông H. Năm 2019, ông H tách thửa phần đất mà gd e mua bằng giấy tay lúc trc vs bà A và ông H chuyển nhượng cho gd e và gđ đã sang tên đăng bộ . Nay bà A tranh chấp đất lúc xưa bán cho gđ e, đòi lại phần đất đã bán nêu trên. Như vây có dc k Mn. Mong Mn tư vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *