ĐỔI MỚI NHẬN THỨC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI PHẠM VÀ CẤU THÀNH TỘI PHẠM

ĐỔI MỚI NHẬN THỨC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI PHẠM VÀ CẤU THÀNH TỘI PHẠM

TRẦN VĂN ĐỘ*
Tóm tắt: Bài viết khái quát lại nhận thức truyền thống về khái niệm tội phạm, khái niệm cấu thành tội phạm, mối quan hệ giữa tội phạm và cấu thành tội phạm cũng như vai trò của cấu thành tội phạm trong Luật hình sự; phân tích những bất cập, hạn chế trong thực tiễn lập pháp và áp dụng pháp luật hình sự khó lý giải từ lý luận truyền thống. Trên cơ sở hệ thống lại lý luận, phân tích thực tiễn, bài viết đưa ra kiến nghị hoàn thiện nhận thức về tội phạm và cấu thành tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam.
Từ khóa: Tội phạm, Cấu thành tội phạm, Dấu hiệu tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Điều kiện trách nhiệm hình sự.… Khác

Công ty luật TNHH Trung Cường, profile picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *