dạ mọi người cho em hỏi là giả sử mình phát minh, sáng chế ra một sản phẩm hay một c…

dạ mọi người cho em hỏi là giả sử mình phát minh, sáng chế ra một sản phẩm hay một cái gì đó thì làm sao biết đã có người nghĩ ra trước đó chưa và mình có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *