Cùng 1 VA tranh chấp QSD Đất sau khi hòa giải tại UBND xã: Nguyên đơn KK ra tòa,bị đ…

Cùng 1 VA tranh chấp QSD Đất sau khi hòa giải tại UBND xã: Nguyên đơn KK ra tòa,bị đơn KN đến UBND huyện…AI đúng?Ai sai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *