Công nhân may ngày 300,thợ hồ ngày 500,thợ sắt ngày 700 bán dâm 1 ngày 30 triệu ,vậy…

Công nhân may ngày 300,thợ hồ ngày 500,thợ sắt ngày 700 bán dâm 1 ngày 30 triệu ,vậy LS ngày bao nhiêu mới phù hợp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *