Câu hỏi dành cho LS kinh nghiệm:Thẩm phán A thụ lý vụ án “X”…sau 2 năm thay đổi…

Câu hỏi dành cho LS kinh nghiệm:
  • Thẩm phán A thụ lý vụ án “X“…sau 2 năm thay đổi cho thẩm phán B thụ lý giải quyết tiếp tục mà khg có quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng do chánh án ký?
  • Như vậy tất cả các QĐ mà TP A ban hành trước khi giao cho TP B còn giá trị hiệu lực , giá trị pháp lý khg?
  • Sau khi TP B thụ lý giải quyết vụ án “X” thay cho TP A khg có quyết định ,thông báo cho nguyên đơn ,bị đơn bằng văn bản của chánh án tòa án …Vậy QĐ của TP B ban hành có hợp pháp và có giá trị khg?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *