CÂU HỎI CHƯA CÓ LỜI ĐÁP

Lời nói đầu Hiến pháp 1992 có ghi nhận: “nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam”.

Đồng thời tại điều 77 của Hiến pháp quy định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân”.

Vậy tại sao thế hệ trẻ hiện nay lại trốn tránh nghĩa vụ quân sự ?.??..???…????….?????…..


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *