Căn cứ tính tội cho vay nặng lải: Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.Trường hợp các …

Căn cứ tính tội cho vay nặng lải:
Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *