Ac có thể tư vấn giúp e được k ak.chuyện la nhà e có dựng xửởng làm chung với 2 ngư…

Ac có thể tư vấn giúp e được k ak.chuyện la nhà e có dựng xửởng làm chung với 2 người nữa.nhưng 1 thời gian làm thấy a kia lm k thật nên nhà e có thôi .va phải hoàn nhà e 1 khoản tiền.vì ae trong nhà nên khi đó k viết giấy tờ gì.khi đến thời gian hứa trả không thấy động tĩnh gì nên nhà e xuống nc và có ghi âm lại.trong bản ghi âm có hứa la cuối năm 2019 rồi. Nhưng chỉ dk 1/3 số tiền.vậy nên ac trong nghành có thể tư vấn giúp e trong trường hợp nha e thì nên lm j để lấy lai số tiền ấy ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *